NHG-kaderopleiding Astma/COPD ‘Lucht via lijnen’

Kaderopleidingen leiden kaderhuisartsen op tot deskundigen op deelgebieden van de huisartsgeneeskunde, in dit geval astma/COPD. U wordt als deelnemer getraind om in uw eigen regio andere huisartsen te scholen en te ondersteunen bij de uitvoering en verbetering van patiëntenzorg op het gebied van astma/COPD.

Als kaderhuisarts kunt u taken als consulent/adviseur en docent vervullen bij consultatieprojecten, deskundigheidsbevorderingsprojecten, kwaliteitsprojecten, richtlijnontwikkeling, samenwerkingsprojecten, transmurale projecten, opleidingen etc.

Opleiding

Centraal in de kaderopleiding astma/COPD staan opdrachten die u in en om uw eigen praktijk uitvoert. De specifieke activiteiten die daaruit voortkomen kunnen worden ondersteund door zelfstudie en stage’s. Een integraal onderdeel van de opleiding is deelname aan een regionaal ketenzorgproject. Door het uitvoeren van deze plannen onder deskundige begeleiding verwerft u de nodige kwaliteiten om als kaderhuisarts te kunnen functioneren en start u al tijdens de opleiding met uw kaderfunctie.
Naast zelfstudie en het uitvoeren van opdrachten kent de kaderopleiding ook contactonderwijs. Dit zijn de maandelijkse terugkomdagen. Tijdens deze terugkomdagen worden uitgevoerde opdrachten gerapporteerd, wordt cursorisch onderwijs gegeven in de vorm van lezingen en workshops en worden nieuwe opdrachten gestart.
Het doel van de terugkomdagen is met name uitwisseling van ervaringen en voortgangsbewaking.

De kaderopleiding leidt huisartsen op om andere huisartsen te ondersteunen in het optimaliseren van de zorg voor mensen met astma of COPD. Om dit optimaal te kunnen doen verwerven deelnemers aan de kaderopleiding de volgende kwaliteiten of competenties:

 • patiënten met astma of COPD optimaal diagnostiseren, behandelen, begeleiden, en controleren middels een georganiseerde follow-up;
 • collega-huisartsen helpen met ontwikkelen en verbeteren van astma- en COPD-zorg;
 • de kwaliteit van een lokaal of regionaal vernieuwingsproject doorgronden en waar nodig ondersteunen en verbeteren;
 • op lokaal niveau (hagro) en regionaal niveau gewenste veranderingen op het gebied van patiëntenzorg herkennen en doorvoeren;
 • een bijdrage leveren aan het opzetten en in stand houden van regionale samenwerkingsverbanden op gebied van astma- en COPD-zorg;
 • een bijdrage leveren aan het in stand houden van een landelijk netwerk van deskundigen op het gebied van astma en COPD;
 • de deskundigheid van collega’s en medewerkers op het gebied van astma en COPD bevorderen door te helpen bij het organiseren van nascholing;
 • de eigen deskundigheid op peil houden en nieuwe ontwikkelingen zelfstandig bijhouden.

De inhoud en opzet van de kaderopleiding kenmerken zich dan ook door een competentiegerichte vormgeving: aan de hand van opdrachten rond verschillende thema’s verwerft u de nodige kwaliteiten en inhoudelijke kennis.

Toelatingseisen

Van u als deelnemer wordt het volgende verwacht:

 • werkzaam als huisarts
 • affiniteit met astma en COPD
 • bereidheid en mogelijkheid om na voltooiïng van de opleiding een centrale rol te vervullen in handhaving en verbetering van de kwaliteit van astma en COPD zorg in uw regio, gedurende 0.5 – 1 dag per week.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Voortgezette Opleiding tot HuisArts (166-VOHA)
de heer Bart Thoonen, huisarts – coördinator kaderopleiding
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T 024-3615300 (secretariaat) / 024-3610676
b.thoonen@hag.umcn.nl