NHG-kaderopleiding Beleid & Beheer

Huisartsgeneeskundige zorg wordt steeds meer geleverd vanuit praktijken met meerdere zorgverleners (huisartsen, praktijkondersteuners, assistentes) in een veranderende werkomgeving (ketenzorg, marktwerking). De plaats die de huisarts daarbij inneemt, vraagt voortdurend om bezinning.

Kwaliteitsmanagement, praktijkaccreditatie, een praktijkplan en projectmatig werken zijn begrippen die hier vanzelfsprekend bij horen. In het verlengde daarvan komen personeelsmanagement, leiding geven, onderhandelen en besturen. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen horen niet tot de basisvaardigheden van iedere huisarts. Deze onderwerpen krijgen aandacht in de kaderopleiding Beleid en Beheer.

Opleiding

Deze kaderopleiding is bedoeld voor huisartsen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van de organisatie in de huisartspraktijk en van (transmurale) zorgvernieuwingsprojecten. Ook is er beperkt plaats voor gedragswetenschappers die een rol vervullen bij deze activiteiten in de huisartspraktijk.

Opleidingsdoelen:

Na de opleiding heeft een kaderhuisarts Beleid en Beheer de volgende leerdoelen bereikt:

  • Strategisch denken over de plaats van huisartsgeneeskunde in de totale zorg.
  • Beoordelen of een huisartsgeneeskundige voorziening financieel gezond is.
  • (Re)organiseren van huisartsgeneeskundige zorg op lokaal niveau.
  • Opzetten (en aansturen) van zorgprojecten op regionaal niveau.
  • Onderwijs en advies geven op het gebied van praktijkorganisatie,
  • Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg opzetten en initiëren.
  • Adviseren over en bij opleidingen voor werkers in de eerstelijnszorg.
  • Zelfstandig onderhandelen namens huisartsen met andere partijen in de zorg.
  • Kunnen bekleden van kaderfuncties op regionaal nivea

Studie opzet

De kaderopleiding bestaat uit twee fasen. Deze duren elk circa 8 maanden. In de eerste fase ligt het accent op de lokale situatie met de nadruk op de huisartspraktijk als medisch bedrijf. De opleiding bestaat uit blokken: drie tweedaagse bijeenkomsten om de twee maanden, gevolgd door een eendaagse. Verder kent het een verbeterproject en twee eendaagse stages.
De tweede fase is vooral regionaal georiënteerd. Deze cyclus begint met een tweedaagse bijeenkomst en wordt vervolgd met vijf maandelijkse bijeenkomsten. Ook in de tweede fase worden enkele stages gelopen. Centraal staat echter het opzetten van een (regionaal) zorgvernieuwingsproject.

Klik hier voor de brochure