Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB)  vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de door haar geregistreerde huisartsen en contactpersonen van essentieel belang. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Doeleinde

Het CHBB wil met behulp van deze website duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van huisartsen die staan ingeschreven in een of meerdere van haar registers. Deze registers  zijn door de beroepsgroep in het leven geroepen om de kwaliteit van (bijzondere) huisartsenzorg te borgen, (regionale) kwaliteitsverbetering op specifieke terreinen te ondersteunen en andere partijen (patiënten, verzekeraars en zorgaanbieders) duidelijkheid geven over de bijzondere bekwaamheden van de huisartsen.

Gevraagde informatie

Huisartsen die ingeschreven wensen te worden in een van de CHBB-registers zijn verplicht om hun voor- en achternaam, voorletters, adres, e-mailadres, RGS-registratie en BIG-nummer op te geven, alsmede informatie over de gevolgde opleiding. Bij de registratie wordt tevens een registratienummer vastgelegd en de looptijd van de registratie. De aldus verkregen gegevens worden niet op internet gepubliceerd, met uitzondering van  de initialen, achternaam en woonplaats van de betreffende huisarts en het nummer en de looptijd van zijn/haar registratie. De adresgegevens worden verder specifiek gebruikt om met de huisarts te communiceren over zijn of haar CHBB-registratie.  De niet-openbare gegevens worden door het CHBB niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van de periodieke controle van het door de RGS aangehouden specialistenregister van de KNMG of wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

Ontvangers

De informatie op de website is openbaar en wereldwijd toegankelijk. De informatie is in de eerste plaats echter bedoeld om patiënten, collega’s, andere zorgverleners, zorgverzekeraars, overheid en inspectie (IGJ) als vorm van kwaliteitsborging duidelijkheid te geven over de bijzondere bekwaamheden van de geregistreerde huisartsen. Doelstelling van het CHBB is immers borging van en externe verantwoording over de kwaliteit van zorg en – beroepsbeoefenaren. Wie een verzoek tot registratie bij het CHBB indient, gaat akkoord met publicatie van initialen, achternaam , woonplaats en registratienummer en looptijd van zijn/haar registratie op de website.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hierover kunt u contact opnemen met het CHBB, dat uw verzoek binnen 4 weken behandelt. Wanneer blijkt dat u gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht deze door de LHV te laten corrigeren dan wel verwijderen. Wanneer u ingeschreven staat in een van de CHBB-registers en verzoekt uw gegevens te verwijderen, betekent dit dat uw inschrijving per direct komt te vervallen.

Huisartsen die een verzoek tot inschrijving in een van de CHBB-registers doen, geven ondubbelzinnige toestemming voor het registreren van hun persoonsgegevens door de stichting en het publiceren op internet van initialen, achternaam , woonplaats en registratienummer en looptijd van zijn/haar registratie. Iedereen kan zijn toestemming te allen tijde intrekken en verzoeken zijn gegevens van de website te verwijderen.. Dit heeft geen invloed op de inschrijving van de betreffende huisarts in het (de) betreffende CHBB-register(s).

Om een verwijder- of correctieverzoek te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de gegevens meldt waarmee hij zich heeft geregistreerd. Het CHBB neemt contact op  met het e-mailadres dat bij registratie is opgegeven. Het e-mailadres voor verwijder- en correctieverzoeken is: privacy@chbb.nl

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hierover kunt u contact opnemen met de privacy officers van de LHV. Zij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Wanneer blijkt dat u gegevens niet kloppen, dan heeft u het recht deze door de LHV te laten corrigeren dan wel verwijderen .Daarnaast kunt wanneer u geen prijs stelt op informatie over de belangenbehartiging, producten of diensten van de LHV verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Privacyvragen

Vragen over het privacybeleid van het CHBB en kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via privacy@chbb.nl (link stuurt een e-mail). Ook kunt u hier terecht met klachten over de wijze waarop het CHBB uw gegevens behandelt. Mocht u er niet de ambtelijk secretaris uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Het CHBB zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Specifiek worden de gegevens die huisartsen via het inschrijfformulier op de website van het CHBB verstrekken om ingeschreven te worden in een van de CHBB-registers, worden beveiligd (versleuteld) verzonden worden naar het CHBB. Indien de huisarts aan de registratie-eisen voldoet worden de door de huisarts verstrekte gegevens door de stichting opgeslagen in een adequaat beveiligde database, die niet aan internet is verbonden. De gegevens van de CHBB-geregistreerde huisartsen op de website zijn opgeslagen in een database die met internet is verbonden en adequaat is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik door derden, zoals wijziging van gegevens. Alle gegevens op de website zijn openbaar toegankelijk en kunnen dus door elke derde naar zijn eigen systeem worden gekopieerd.

Bewaartermijn

Het CHBB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel de wet dit verplicht.
Specifiek blijven alle gegevens op de website beschikbaar op internet zolang de registratie van de huisarts geldig is en de stichting daartoe de middelen en mogelijkheden heeft.

Wijzigingen

Het CHBB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.