Contact

Contact2019-09-02T07:45:23+00:00

Adresgegevens

Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Postbus 3231
3502 GE Utrecht
E-mail: mail@chbb.nl

Let op: vanaf 1 maart heeft het CHBB een nieuw telefoonnummer: 088 – 50 65 775.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 – 15:00 uur

Rekeningnummer / IBAN: NL66ABNA0436829754 t.n.v. CHBB te Utrecht.
Fiscaal nummer: 817413091B013240
KvK: 30221421
RSIN: 817413091

Voor de Commissie van Beroep van het CHBB zijn dezelfde contactgegevens van toepassing.

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over registreren, herregistreren en uw persoonlijk GAIA-dossier.

Als u een vraag hebt die hier niet bij staat, kunt u contact opnemen met de CHBB.

Wat is de relatie tussen toetsgroepen en EKC’ers?2019-08-14T14:04:06+00:00

Sinds 1 januari 2009 moet elke huisarts minimaal 10 uur in de 5 jaar in een toetsgroep geaccrediteerde nascholing gevolgd hebben. Sinds 1 januari 2010 is het bovendien voor elke toetsgroep verplicht dat een van de deelnemers een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is. Eind 2012 zijn er inmiddels ruim 1800 EKC-en in functie.
In de loop van de jaren is de functie-inhoud van de EKC en de daar mee samenhangende regelgeving aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. In deze handleiding voor EKC-en wordt een overzicht gepresenteerd van de stand van zaken van de regelgeving rond de EKC. Leest u:

de folder toetsgroep en EKC 2013 (pdf-formaat)

Kan ik in het buitenland gevolgde deskundigheidsbevordering opvoeren voor mijn herregistratie?2019-08-14T14:01:40+00:00

Ja, dit kan. Voorwaarde is wel dat de deskundigheidsbevordering in Nederland is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau van de KNMG. Het accreditatiebureau heeft namelijk bepaald dat de accreditatiepunten toegekend door de huisartsenorganisatie van lidstaten van de Europese Unie (EU), lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië en Nieuw Zeeland worden overgenomen. In deze landen is de huisartsengeneeskunde immers vergelijkbaar met de Nederlandse huisartsgeneeskunde.
Buitenlandse e-learning wordt niet geaccrediteerd.

Meer informatie over de wijze waarop u de door u gevolgde deskundigheidsbevordering kunt laten accrediteren,vindt u op de site van het accreditatiebureau.

Welke deskundigheidsbevordering is relevant voor mijn CHBB-registratie?2019-08-14T13:58:45+00:00

Huisartsen dienen, om ingeschreven te blijven staan in een CHBB-register, voldoende geaccrediteerde deskundigheidsbevordering op het specifieke deelterrein te volgen. Dit betekent dat verloskundig actieve huisartsen zich na moeten scholen op verloskundig terrein en kaderhuisartsen diabetes op het gebied van diabetes. Indien de deskundigheidsbevordering niet door het accreditatiebureau van de KNMG geaccrediteerd is, kan het niet meetellen voor het verplicht aantal uren deskundigheidsbevordering.

Huisartsen dienen zelf bij het indienen van hun aanvraag aan te geven welke nascholing in hun ogen relevant is. Hierbij kunnen de door de aan de verschillende CHBB-registers gekoppelde expertgroepen opgestelde lijsten met relevante deskundigheidsbevordering behulpzaam zijn.

Ik heb niet de aan het register gekoppelde opleiding gevolgd maar beschik wel over deze bijzondere bekwaamheid. Kan ik in het betreffende CHBB-register worden ingeschreven?2019-08-14T13:58:15+00:00

Ja, huisartsen die niet de aan een CHBB-register gekoppelde opleiding hebben afgerond, kunnen onder voorwaarden ingeschreven worden in het betreffende CHBB-register. In de registratie-eisen heeft het CHBB namelijk de bepaling opgenomen dat huisartsen ingeschreven kunnen worden als zij aantoonbaar bekwaam zijn op dit vakgebied.

Om de beoordeling van competenties op een uniforme en correcte wijze uit te voeren, heeft het CHBB in 2008 het beoordelingskader (pdf) competenties vastgesteld. In het beoordelingskader staat dat de huisarts die een beroep doet op deze bepaling een portfolio dient te overleggen waarin staat hoe de huisarts de specifieke in het CHBB-register opgenomen competenties, opgesplitst naar kennis en kunde, heeft ontwikkeld (paragraaf 2.2.2 CHBB-registers).

Vervolgens zal een expertgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het NHG en de ambtelijk secretaris van het CHBB, een advies over de aanvraag uitbrengen aan het CHBB. Het bestuur van het CHBB neemt op basis van dit advies het definitieve besluit over inschrijving in het specifieke CHBB-register op basis van de uitzonderingsclausule.

Kan ik ook ingeschreven worden als niet (meer praktiserend) huisarts?2019-08-14T13:57:47+00:00

Nee. Voorwaarde voor inschrijving in een van de CHBB-registers is dat u staat ingeschreven in het door de KNMG aangehouden specialistenregister voor huisartsen. Indien uw huisartsregistratie komt te vervallen, vervalt automatisch uw inschrijving in het betreffende CHBB-register (zie Algemeen Reglement 2007-1).

Wat gebeurt er als ik te weinig werkzaamheden heb verricht de afgelopen 5 jaar?2019-08-14T13:57:31+00:00

De registratie van een huisarts die niet volledig aan de minimumeisen voor hernieuwing van zijn inschrijving voldoet, kan eenmalig voor een beperkte periode worden hernieuwd ( zie artikel 3.4 lid 5 sub c Uitvoeringsregeling 2005-3). Op deze manier wordt de huisarts in de gelegenheid gesteld alsnog aan de eisen te voldoen.

Het CHBB hanteert hierbij de volgende berekeningsystematiek:
10-25 % te weinig: herregistratie voor 2½ jaar
25-50 % te weinig: herregistratie voor één jaar
>50 % te weinig: geen herregistratie en doorhaling van de registratie.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het chbb onder de beleidsregel herregistratie.

Wat gebeurt er als ik te weinig deskundigheidsbevordering heb gevolgd de afgelopen 5 jaar?2019-08-14T13:55:27+00:00

De registratie van een huisarts die niet volledig aan de minimumeisen voor hernieuwing van zijn inschrijving voldoet, kan eenmalig voor een beperkte periode worden hernieuwd (zie artikel 3.4 lid 5 sub c Uitvoeringsregeling 2005-3). Op deze manier wordt de huisarts in de gelegenheid gesteld alsnog aan de eisen te voldoen.

Het CHBB hanteert hierbij de volgende berekeningsystematiek:
10-25 % te weinig: herregistratie voor 2½ jaar
25-50 % te weinig: herregistratie voor één jaar
>50 % te weinig: geen herregistratie en doorhaling van de registratie.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van het chbb onder de beleidsregel herregistratie.

Hoe lang duurt het voor ik een reactie krijg op mijn verzoek tot herregistratie?2019-08-14T13:54:41+00:00

Het CHBB dient binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek uitsluitsel te geven over de (her)registratie (zie artikel 3.4 lid 3 Uitvoeringsregeling 2005-3).
In de meeste gevallen wordt het verzoek binnen 3 weken afgehandeld. Belangrijk is wel dat het bureau alle voor behandeling benodigde informatie van u ontvangt.

Hoe kan het dat ik niet meer in mijn CHBB-dossier binnen GAIA kom?2019-08-14T13:52:44+00:00

Huisartsen waarvan de CHBB-registratie langer dan 2 maanden geleden is verlopen, kunnen niet meer in hun persoonlijk CHBB-dossier. Het CHBB-dossier blijft tot 2 maanden na het verlopen van de registratie in gebruik, aangezien sommige verzoeken nog in behandeling zijn als de registratie is verlopen.

Hoe kom ik in mijn persoonlijk dossier?2019-08-14T13:48:53+00:00

Via deze link kunt u direct inloggen in uw persoonlijke GAIA-dossier.

Gebruikersnaam: In het veld ‘Gebruikersnaam’ vult u uw BIG-nummer in ná de letters ‘BIG-‘. Een BIG-nummer bestaat meestal uit elf cijfers. Bestaat uw BIG-nummer uit 10 cijfers, vul dan vóór uw BIG-nummer het getal 0 in. Bestaat uw BIG-nummer uit negen cijfers, vul dan vóór uw BIG-nummer twee keer het getal 0 in. Inloggen is pas mogelijk als u uw account eenmalig heeft geactiveerd.

Wachtwoord: Vul hier het wachtwoord in dat u per e-mail heeft ontvangen na activatie van uw account. Om typfouten te voorkomen, raden we u aan om het wachtwoord uit de e-mail te kopiëren en te plakken in het veld ‘Wachtwoord’. N.B.: Inloggen met uw activeringsaccount is niet mogelijk; uw activeringsaccount was eenmalig te gebruiken voor de activatie van uw persoonlijke GAIA-dossier.

Heeft u uw GAIA-account nog niet geactiveerd of wilt u meer informatie? Kijk hiervoor of voor andere informatie op de website van de KNMG.

Kan ik mijn herregistratie aanvragen via GAIA?2019-08-14T13:47:52+00:00

Ja, huisartsen die staan ingeschreven in een van de CHBB-registers dienen hun verzoek tot herregistratie in te dienen via GAIA. Het CHBB werkt (bijna) volledig elektronisch.

Hoe verloopt de herregistratieprocedure?2019-07-23T11:40:31+00:00

Huisartsen krijgen 4 maanden voor afloop van de registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA om hun verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB in te dienen.

Vervolgens kan u op uw persoonlijke pagina in GAIA aangeven welke geaccrediteerde nascholing relevant is voor de betreffende CHBB-registratie en verklaren dat de praktijkvoering aan de eisen voldoet en u voldoende werkzaam is geweest. Ter onderbouwing hiervan kan in GAIA een portfolio met werkzaamheden worden geupload. Steekproefsgewijs controleert het bureau of huisartsen ook daadwerkelijk aan de werkzaamheideis hebben voldaan door het portfolio op te vragen.

Met een druk op de knop kunt u daarna het verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB worden ingediend. Vervolgens komt u in de betalingsmodule van GAIA om de leges die verschuldigd zijn voor behandeling van de aanvraag te voldoen. Vanaf 1 januari 2012 bedragen de leges € 226,27 (inclusief BTW).

Het CHBB beoordeeld de vervolgens de aanvraag en informeert u via GAIA en brief over het registratiebesluit.
Voor de zekerheid ontvangen alle huisartsen 3 maanden voor afloop van hun registratie een ook schriftelijk bericht van het CHBB om het verzoek tot herregistratie in te dienen. In deze brief wordt nogmaals specifiek aandacht besteed aan de procedures voor het indienen van het herregistratieverzoek.

Wanneer moet ik mij herregistreren?2019-07-23T11:13:50+00:00

Huisartsen krijgen vier maanden voor afloop van de registratie een (elektronisch) bericht vanuit GAIA om een verzoek tot hernieuwing van de registratie bij het CHBB in te dienen. Drie maanden voor afloop van de registratie krijgt u ook schriftelijk bericht van het CHBB om uw verzoek tot herregistratie in te dienen. In deze brief wordt ook aandacht besteed aan de procedures voor het indienen van uw herregistratieverzoek.
Op www.chbb.nl en uw registratiecertificaat kunt u zien wanneer uw huidige registratie afloopt.