Organisatie

Bestuur

Het bestuur van het CHBB houdt toezicht op de registers, beoordeelt aanvragen om nieuwe registers in te stellen en stelt nieuwe registers in. Daarnaast adviseert het bestuur de LHV en het NHG over taken die tot het bijzonder aanbod van huisartsenzorg behoren of specifieke taken die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg.

De bestuursleden zijn afkomstig uit verschillende geledingen van de beroepsgroep. Het bestuur van het CHBB bestaat uit:

  • Dhr. Adrie Evertse, voorzitter
  • Dhr. Henk van Weert, penningmeester
  • Dhr. Ivo Smeele
  • Dhr. Iddo de Ruiter
  • vacature (LHV)

Bestuursondersteuning

Het bestuur wordt ondersteund door de volgende adviseurs:

  • Marieke van den Ham, adviseur namens NHG
  • Jenny Heering, adviseur namens LHV
  • Garmt Postma, adviseur namens InEen

Expertgroepen

Het College voor Huisartsen met Bijzondere bekwaamheden is voor haar functioneren afhankelijk van een goede samenwerking met expertgroepen die de voorhoede vormen op deelterreinen van de huisartsgeneeskunde waarvoor een CHBB-register in het leven is dan wel wordt geroepen. In dit reglement staan de taken en verantwoordelijkheden van de aan de CHBB-registers gekoppelde expertgroepen beschreven.

Bureau

Het bureau van het CHBB beoordeelt aanvragen van huisartsen tot inschrijving in een van de CHBB-registers. Bekeken wordt of de huisarts voldoet aan de door het CHBB goedgekeurde toelatingseisen en voorwaarden van het specifieke register.

Daarnaast ondersteunt het bureau belanghebbenden bij het indienen van een aanvraag voor het instellen van een specifiek register en formuleren van de specifieke toelatingseisen en voorwaarden.
Het bureau staat onder leiding van de ambtelijk secretaris en zij wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het bureau van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

LHV en NHG

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben het CHBB op 1 oktober 2005 opgericht om gezamenlijk registers in het leven te roepen en zo uitwerking te geven aan de visie dat de kwaliteit en continuïteit van huisartsenzorg moet worden bewaakt en bevorderd. Het CHBB legt nieuwe registers ter goedkeuring voor aan de LHV en het NHG.

Jaarverslagen

Jaarrekeningen